Tỷ, T. V., Tiến, P. H., Thịnh, L. V., Hồng, H. T. C., Thắng, C. N., Duy, Đ. V., An, N. T., Anh, L. Q. và Liêm, N. T. (2022) “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ sông: Trường hợp nghiên cứu tại đoạn sông Chà Và, tỉnh Vĩnh Long”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(5), tr 14-21. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.229.