Hoa, P. T. T. và Hạnh, P. M. (2022) “Đánh giá phương pháp tính toán lưu lượng nước mùa lũ tại trạm Vàm Nao”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6). doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.237.