Riêng, P. T. X., Hiếu, L. T. và Ngôn, N. C. (2022) “Ứng dụng công nghệ IoT trong cảnh báo rò rỉ khí gas hộ gia đình”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), tr 1-8. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.071.