Hạnh, N. T. H. (2021) “Thơ Đường Xa của Nguyễn Duy - Đi xa và nhìn về”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 57(2), tr 204-210. doi: 10.22144/ctu.jvn.2021.055.