Yên, D. T., Thanh, L. N. L., Ly, H. T. T. và Trân, N. T. N. (2021) “Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ và kích cỡ ban đầu đến tăng trưởng của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giống”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 57(2), tr 135-141. doi: 10.22144/ctu.jvn.2021.047.