Nhàn, U. T., Oanh, N. T. K. và Nghĩa, N. K. (2021) “Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn từ lá thực vật có khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 57(2), tr 94-103. doi: 10.22144/ctu.jvn.2021.042.