Quốc, N. C., Trang, N. T. H., Ngân, H. T., Thảo, Đ. T. T., Tuân, N. T., Huê, B. T. B. và Đệ, T. Q. (2021) “Tổng hợp, tiếp cận dược lý và đánh giá khả năng ức chế enzyme histone deacetylase 8 (HDAC8) in silico của một số dẫn xuất tương tự belinostat”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 57(2), tr 58-66. doi: 10.22144/ctu.jvn.2021.038.