Chương, L. H., Lộc, T. P., Kim, L. M. và Tuyền, D. T. (2021) “Định lý giới hạn trung tâm trong mô hình trò chơi công bằng”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 57(2), tr 39-43. doi: 10.22144/ctu.jvn.2021.035.