Ái, T. T. (2004) “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘ I: NHỮNG VẪN ĐỀ ĐẶT RA CHO SINH VIÊN VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (1), tr 214-220. Available at: https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/332 (Truy cập: 2Tháng Chạp2022).