Anh, Nguyễn Hoàng, Trần Ngọc Mẫn, và Thái Huỳnh Mộng Nghi. 2024. “Xây dựng bản đồ phân bố sức tải môi trường tại sông Thị Vải”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 60 (3):22-36. https://doi.org/10.22144/ctujos.2024.319.