Chánh, Trần Lê Trung, Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Tùng Khánh, Mai Chiêu Linh, Trần Phước Lộc, và Lê Văn Lẻ. 2023. “Mô phỏng khảo sát chất lượng của hệ thống tìm đường Và bám đường Cho Xe tự hành lái bằng Nguyên Lý Ackermann Trên ROS Và Gazebo”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 59 (CĐ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ):63-69. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.030.