Luân, Đỗ Thành, Trần Võ Hải Đường, và Nguyễn Khởi Nghĩa. 2023. “Khảo sát một số chức năng Sinh học của 6 dòng Vi Sinh vật tổng hợp Acid Lactic”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 59 (1):151-61. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.017.