Thành, Lâm Phước, Phạm Trường Thoại Kha, Mai Hoàn Tư, Dương Trần Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Văn Trọng Tính, và Trần Thị Thúy Hằng. 2023. “Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất Và thành phần Dinh dưỡng của Lá mít (Artocarpus Heterophyllus L.)”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 59 (1):58-65. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.007.