Việt, Lê Hoàng, và Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. “Hiệu Quả xử Lý nước thải Sinh hoạt của Mô hình đất ngập nước nhân tạo trồng cây bách thủy Tiên (Echinodorus Cordifolius L.) ở các thời Gian lưu nước khác Nhau”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):59-67. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.244.