Mỹ, Nguyễn Thị Huyền, và Trương Đông Lộc. 2022. “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19 ĐẾN HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.260.