Thu, Tạ Thị Lê. 2022. “ẨN DỤ VỊ GIÁC ‘苦 (KHỔ)- ĐẮNG’ TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.259.