Chí, Nguyễn Văn, Nguyễn Phương Tùng, Phạm Duy Khanh, và Trần Ngọc Quyển. 2022. “Nghiên cứu chuyển hóa Glucose thành 5-Hydroxymethylfurfural sử dụng P-UiO-66 làm chất Xúc tác dị thể”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):30-35. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.240.