Tiên, Nguyễn Thị Cẩm, Nguyễn Thanh Toàn, Thái Đức Duy, và Mai Đình Lộc. 2022. “Ứng dụng tối ưu đa mục Tiêu Cho bài toán tối ưu tổ hợp với hàm mục Tiêu nhân tính”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):20-29. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.239.