Thi, Nguyễn Hoàng, Võ Nhỉ Khang, Hồ Vĩnh Thuận, Phan Hồng Toàn, Trần Nhựt Thanh, và Nguyễn Văn Mướt. 2022. “Thiết Kế thử nghiệm hệ nâng vật Trong từ trường Giá Rẻ dùng Trong Nghiên cứu Và giảng dạy”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):12-19. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.238.