Sơn, Nguyễn Thái, Trần Hoàng Tuấn, Trần Trung Tính, và Quách Ngọc Thịnh. 2022. “Giám sát từ Xa phụ tải điện hộ Gia đình bằng ứng dụng Blynk”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (3):1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.073.