Nghi, Nguyễn Thị Phương, và Nguyễn Thị Hồng Hạnh. 2022. “SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ ”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.258.