Long, Nguyễn Thanh, và NGUYỄN TRƯỜNG ƠN. 2022. “Đánh Giá hiện trạng của một số nghề Khai thác thủy sản chính ở vùng lộng phía Tây tỉnh Cà Mau”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):98-105. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.248.