Nghĩa, Nguyễn Quốc, Lâm Quốc Hân, và Nguyễn Chí Ngôn. 2022. “Khảo sát ảnh hưởng của các Tham số bộ điều khiển Fuzzy PD + I Trên động Cơ không đồng bộ Ba Pha”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (5):52-59. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.220.