Tiền, Hồ Ngọc Như, Lý Trí Hiệp, Lê Thị Mỹ Hạnh, Lê Nhựt Tiến, và Phạm Thị Thùy Dương. 2022. “Ảnh hưởng của nồng độ Và thời điểm Phun Paclobutrazol đến Sinh trưởng Và hàm lượng Tinh dầu của cây Sen thơm (Plectranthus Hadiensis Var. Tomentosus (Benth. Ex E. Mey.) Codd) trồng chậu”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (4):115-23. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.170.