Hiền, Trần Thị Thanh. 2022. “THAY THẾ AREMIA BẰNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN Scylla Paramamosain”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (3):1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.078.