Phương, Võ Thị Thanh, Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Đinh Minh Quang, và Đặng Minh Quân. 2022. “Đánh Giá của các Bên Liên Quan về chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học (K40-K44) ở Trường Đại học Cần Thơ”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 58 (CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long):97-108. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.156.