Trúc, Nguyễn Thanh Thanh, Trần Thị Mỹ Quyên, Bùi Cao Doanh, Nguyễn Võ Duy, và Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. 2022. “Thực nghiệm đánh Giá Double-Head Cho bài toán phát hiện phương tiện Giao thông từ không ảnh”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (4):17-25. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.159.