Thảo, Dương Bích, và Đinh Thị Quỳnh Thi. 2022. “Giải pháp sử dụng Smartphone Giúp học Sinh học trực tuyến Thí nghiệm Vật Lý lớp 10”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 58 (CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long):84-90. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.154.