Diễm, Nguyễn Kiều, và Phan Kiều Diễm. 2022. “Theo Dõi đảo nhiệt bề mặt đô thị tại thành phố Cần Thơ Giai đoạn 2014-2020”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (4):35-44. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.161.