Hương, Trịnh Thị, Nguyễn Thị Hồng Nam, và Phạm Thị Thanh Lan. 2022. “Xây dựng môi trường học tập tương tác Trong dạy đọc hiểu văn bản văn học Cho học Sinh thông Qua mạng Xã hội học tập Edmodo”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 58 (CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long):46-55. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.150.