Thảo, Dương Bích, Phạm Minh Khánh, Lê Thị Yến Nhi, và Trần Thiên Kim. 2022. “Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học Sinh phổ thông định hướng giáo dục Stem thông Qua chủ đề lập trình với Robot Vex IQ”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 58 (CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long):36-45. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.149.