Anh, Lâm Quốc, Phạm Thanh Dược, Thúy Võ Thị Mộng, và Đặng Thị Mỹ Vân. 2022. “Tính Liên tục Hausdorff của ánh Xạ nghiệm hữu hiệu yếu Cho bài toán tối ưu Vector phụ thuộc Tham số thông Qua tập cải tiến”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 58 (CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long):19-25. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.147.