Tỷ, Trần Văn, Phạm Hồng Tiến, Lâm Văn Thịnh, Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Cù Ngọc Thắng, Đinh Văn Duy, Nguyễn Thái An, Lưu Quốc Anh, và Nguyễn Thành Liêm. 2022. “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ sông: Trường hợp Nghiên cứu tại đoạn sông Chà Và, tỉnh Vĩnh Long”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 58 (5):14-21. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.229.