Hoa, Phạm Thi Thu, và Phạm Mỹ Hạnh. 2022. “Đánh Giá phương pháp tính toán lưu lượng nước mùa Lũ tại trạm Vàm Nao”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6). https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.237.