Hiếu, Lưu Trọng, Nguyễn Chí Ngôn, và Phan Phan Thị Xê Riêng. 2022. “Ứng dụng công nghệ IoT Trong cảnh báo Rò rỉ Khí Gas hộ Gia đình”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (3):1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.071.