Thư, Nguyễn Thị Anh. 2022. “Nhận thức của Sinh Viên về tác động của việc làm Thêm đối với các hoạt động học tập Và Sinh hoạt: Trường hợp của Sinh Viên ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (3):1-10. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.074.