Hạnh, Nguyễn Thị Hồng. 2021. “Thơ Đường Xa của Nguyễn Duy - Đi Xa Và nhìn về”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 57 (2):204-10. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.055.