Trung, Đỗ Quang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Bích Ngọc, Đinh Mai Vân, Trần Thị Hằng, và Lưu Thế Anh. 2021. “Nghiên cứu in Vitro các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nầm Alternaria Alternata gây bệnh thối ngọn cành Trên cây Thanh Long (Hylocereus spp.)”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 57 (2):115-20. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.044.