Chương, Lâm Hoàng, Trần Phước Lộc, La Mỹ Kim, và Dương Thị Tuyền. 2021. “Định Lý giới hạn Trung tâm Trong Mô hình Trò chơi công bằng”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 57 (2):39-43. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.035.