Lan, Nguyen Thi Ai, Trà Lâm Tuấn Vũ, và Đái Thị Xuân Trang. 2019. “Khả năng kháng Oxy hóa của Cao Methanol rễ Me Keo (Pithecellobium Dulce (Roxb.) Benth.) Trên chuột bị Stress Oxy hóa”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 55 (1):47-53. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2019.006.