Anh, N. H., Mẫn, T. N., & Nghi, T. H. M. (2024). Xây dựng bản đồ phân bố sức tải môi trường tại sông Thị Vải. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 60(3), 22-36. https://doi.org/10.22144/ctujos.2024.319