Luân, Đ. T., Đường, T. V. H., & Nghĩa, N. K. (2023). Khảo sát một số chức năng sinh học của 6 dòng vi sinh vật tổng hợp acid lactic. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(1), 151-161. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.017