Thành, L. P., Kha, P. T. T., Tư, M. H., Mai, D. T. T., Hà, N. T. T., Tính, P. V. T., & Hằng, T. T. T. (2023). Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và thành phần dinh dưỡng của lá mít (Artocarpus heterophyllus L.). Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(1), 58-65. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.007