Lý, L. M., Thảo, H. T. N., & Mai, N. T. P. (2023). Vi ghép bưởi năm roi (Citrus grandis cv. ‘nam roi’) trong điều kiện in vivo. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(1), 140-150. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.016