Ngân, N. V. C., Dũ, L. V., Hồng, T. T. K., Thuận, N. C., & Lavane, K. . (2023). Khảo sát hệ phiêu sinh thực vật tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư - tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(1), 16-29. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.003