Việt, L. H., & Ngân, N. V. C. (2022). Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của mô hình đất ngập nước nhân tạo trồng cây bách thủy tiên (Echinodorus cordifolius L.) ở các thời gian lưu nước khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 59-67. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.244