Mướt, N. V., Adan, M. H. M. ., Nhị, H. M., Khanh, N. V., & Ngôn, N. C. (2022). Giải pháp điều khiển áp suất theo lưu lượng nước rửa trong quá trình phẫu thuật nội soi khớp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 51-58. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.243