Tuấn, N. T., Tuấn, P. V., Quý, N. V., & Nhung, H. T. P. (2022). Sử dụng ảnh vệ tinh sentinel 2 và thuật toán học máy thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 150-163. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.254