Nhân, T. H., Liên, Đ. T., & Hùng, C. V. (2023). Hiện trạng và phân bố nguồn giống thủy sản ở vùng biển tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(1), 85-98. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.010