Tài, V. V., Hưng, T. N., & Nhạng, H. V. (2022). PHÂN LOẠI ẢNH DỰA VÀO HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT ĐƯỢC TRÍCH XUẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.242